Pogoji uporabe

Osnovni izrazi navedeni v teh splošnih pogojih:

Prodajalec:

Cici Nails d.o.o., lastnica Kristina Mihelčić

FRANJE MARIČEVIĆA 35

35000 SLAVONSKI BROD

Kupec:

Kupec izdelkov je vsaka fizična ali pravna oseba, ki izdelke kupuje prek spletne trgovine v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja.

Kupec izbere vsaj en izdelek, ga doda v košarico, odda naročilo prodajalcu in po potrditvi naročila plača na enega od možnih načinov:

  • plačilo po povzetju
  • plačilo po ponudbi/predračunu

Spletna stran www.cicinails.net služi izključno kot sistem za spletno trgovino, v nadaljevanju imenovana “spletna trgovina”.

1. Splošne določbe:

1.1. Te splošne pogoje je mogoče kadar koli dostopati do njih, shraniti, ponovno uporabiti in reproducirati.

1.2. Splošni pogoji urejajo razmerja med kupcem in prodajalcem glede pogojev in načina naročanja izdelkov, cen izdelkov, pogojev in načinov plačila, pogojev garancije za pravilnost prodane stvari (t.i. garancije), pravic kupca do pisnega ugovora o izdelkih in storitvah prodajalca, pravice do razveljavitve pogodbe, pogojev naročanja in dostave izdelkov, varstva osebnih in drugih podatkov ter drugih pomembnih vprašanj za sklenitev pogodbe o prodaji prek spletne trgovine.

1.3. Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine sestavljajo nepogrešljiv del vsake pogodbe o nakupu, sklenjene med prodajalcem in kupcem na ta način.

1.4. Pred nakupom kupec v aplikaciji izjavi, da je prebral te splošne pogoje poslovanja in jih sprejema, ter da je seznanjen, da naročilo izdelkov vključuje plačilo kupoprodajne cene in stroškov dostave, kjer je to ustrezno, in da je obveščen o pogojih, rokih in postopku izvajanja pravice do enostranske razveljavitve pogodbe o kupoprodaji, vse te pogoje in obvestila pa je razumel in sprejel.

1.5. Fizična oseba kupec lahko postane le polnoletna in poslovno sposobna oseba. Pogodbo v imenu in za račun mladoletnika ali popolnoma poslovno nesposobne osebe lahko sklenejo njihovi zakoniti zastopniki ali skrbniki. Delno poslovno sposobne osebe lahko sklenejo pogodbo le s soglasjem svojega zakonitega zastopnika ali skrbnika. Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za ravnanje v nasprotju s to določbo.

1.6. Kupci morajo ob izpolnjevanju obrazca za registracijo podati točne, veljavne in popolne osebne podatke. Prodajalec je pooblaščen, da zavrne prodajo izdelkov ali zagotavljanje storitev v nasprotju s postopkom kupca.

1.7. Prodajalec je pooblaščen, v skladu s svojo poslovno politiko, brez predhodnega obvestila spremeniti vsebino splošnih pogojev, prodajni asortiman izdelkov, maloprodajne cene in druge podatke v zvezi s spletno trgovino.

1.8. Prodajalec zaradi narave dostopa do spletnih strani ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala na napravah in/ali povezanih napravah kupcev, ki dostopajo do spletne trgovine, niti v primeru, ko kupec ne more uporabljati spletne trgovine iz razlogov, na katere prodajalec ne more vplivati.

1.9. Rok za plačilo kupoprodajne cene izdelka (zneska, navedenega na potrjenem naročilu) znaša 3 (tri) delovne dni od dneva, ko kupec prejme obvestilo prodajalca o potrjenem naročilu, razen v primeru plačila po povzetju. V primeru, da kupec v tem roku ne izvede plačila kupoprodajne cene in če prodajalec in kupec nista dogovorila drugače, postane potrditev naročila za prodajalca nezavezujoča in se izbriše iz sistema.

2. Načini plačila:

2.1. Plačnik mora praviloma biti oseba ali pravna oseba, ki je prejemnik naročenega izdelka. V primerih, ko nista ista oseba prejemnik in plačnik, ter v primeru, ko plačnik ni državljan Hrvaške, si prodajalec pridržuje pravico do dodatne preverbe identitete plačnika in njegove predhodne pisne izjave po e-pošti, da se strinja s plačilom naročenega blaga in da je prejel obvestilo o pogojih, rokih in postopku izvajanja pravice do enostranske razveljavitve pogodbe. Po oddaji naročila s tem načinom plačila ni mogoče spremeniti vsebine naročila, končnega zneska, naslova za dostavo in drugih dogovorjenih pogojev. Če kupec želi kaj spremeniti, je treba preklicati naročilo in plačilo ter opraviti novo naročilo.

2.2. Plačilo po povzetju – če se odločite za plačilo po povzetju, boste ob dostavi paketa to plačali dostavljavcu. Cena bo jasno označena na samem paketu.

3. Cene:

3.1. Vse cene predstavljajo končne cene in so izražene v kunah (Kn) ter vključujejo DDV. Cici Nails d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe cen, razen če ni drugače navedeno (primer akcij in drugih posebnih oblik prodaje). Izražene cene veljajo v trenutku prejema naročila in nimajo vnaprej določenega trajanja. Izražene cene veljajo v primeru plačila zgoraj navedenimi načini in pod zgoraj navedenimi pogoji.

3.2. Veljavnost akcijske ponudbe – trajanje in pogoji akcij in drugih posebnih oblik prodaje (akcijska prodaja, razprodaja, sezonsko znižanje itd.) so navedeni ob vsaki takšni ponudbi.

4. Pravica kupca do enostranske razveljavitve kupoprodajne pogodbe:

4.1. Kupec ima pravico, ne da bi navedel razloge za to, enostransko razveljaviti kupoprodajno pogodbo, sklenjeno prek spletne trgovine, v roku 14 (štirinajst) dni od dneva, ko je izdelek v njegovi lasti ali osebi, ki jo je določil kot prejemnika, ki ni prevoznik. Kupec to lahko stori z nedvoumno pisno izjavo, v kateri izraža svojo voljo, da razveljavi sklenjeno kupoprodajno pogodbo, in jo pošlje prodajalcu na naslov podjetja Cici Nails d.o.o. ali na e-poštni naslov cicinailswebshop@gmail.com. V izjavi naj navede svoje ime in priimek, naslov, telefonsko številko, e-poštni naslov in podatke o prejetem izdelku.

4.2. Prodajalec je dolžan brez odlašanja poslati potrdilo kupcu o prejemu izjave o razveljavitvi pogodbe. Če kupec razveljavi pogodbo, bo prodajalec kupcu najkasneje v roku 14 (štirinajst) dni od dneva prejema vrnjenega izdelka vrnil celoten plačani znesek, zmanjšan za stroške dostave, če obstajajo, v skladu s pogoji teh splošnih pogojev, na enak način, kot je bilo plačilo opravljeno, razen če se kupec izrecno strinja z drugim načinom plačila in ob predpostavki, da kupec ni dolžan plačati dodatnih stroškov za takšen povrat. Vračilo plačanega zneska bo kupcu izvršeno izključno potem, ko prodajalec prejme izdelek na naslov, naveden na računu, ali potrdilo, da je izdelek poslan na naslov kupca.

4.3. Strošek vračila izdelka zaradi enostranske razveljavitve pogodbe s strani kupca nosi kupec.

4.4. Kupec pred naročilom izdelka v aplikaciji prodajalca jasno potrdi, da je prejel to obvestilo o pravici do enostranske razveljavitve pogodbe. V primeru razveljavitve pogodbe s strani kupca, kot je navedeno zgoraj, morajo biti vrnjeni izdelki nerabljeni, nepoškodovani in v nepoškodovani originalni embalaži, skupaj z kopijo računa.

4.5. Kupec je odgovoren za vsako zmanjšanje vrednosti blaga, ki je posledica ravnanja z blagom, razen tistega, ki je bilo potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in funkcionalnosti izdelka, zato:

4.5.1. – v primeru poškodovane ali manjkajoče embalaže izdelka ne prejemajte izdelka, ampak ga vrnite prodajalcu z opombo o pomanjkljivostih embalaže, sicer se šteje, da je izdelek prevzet z nepoškodovano embalažo;

4.5.3. – če izdelek kaže vidna poškodovanja (npr. zlomljeni ali manjkajoči del, poškodbe v obliki prask, razpok itd.), se nemudoma obrnite na kajkavskirjecnik@gmail.com; 4.5.4 – Prodajalec odgovarja za materialne napake izdelka.

5. Dostopnost izdelkov in rok dostave

5.1. Rok dostave, pod pogojem, da Prodajalec ima izdelek na zalogi, znaša največ osem (8) delovnih dni za dostave na območje kopnega in največ petnajst (15) delovnih dni za dostave na območje otokov, vse od trenutka, ko Kupcu na njegov e-poštni naslov, ki ga je navedel pri naročilu, prejme elektronsko obvestilo, da je naročilo potrjeno. Izjemoma lahko za izdelke, ki jih Prodajalec nima na zalogi, rok dostave traja dlje od prej navedenega. Prav tako se lahko rok dostave podaljša v primeru dogodkov, ki jih Prodajalec ni mogel predvideti ali preprečiti. V obeh primerih bo Kupca pravočasno obveščen na način, določen v teh pogojih, o predvidenem roku dostave.

5.2. Dostava izdelkov Kupcu se izvaja izključno med delovnimi dnevi v delovnem času dostavnih služb. Kontaktna telefonska številka Kupca bo navedena na pošiljki, da se ga lahko kontaktira v primeru morebitnih težav.

5.3. Cena dostave pošiljke se izračuna glede na veljavni cenik Hrvaške pošte, odvisno od skupne teže pošiljke.

5.4. Kupljeni izdelki bodo dostavljeni v skladu zgoraj navedenim, če je do naslova dostave mogoče dostopati z javne prometne površine s prevoznim sredstvom.

5.5. V primeru, da Kupca ni osebno prisoten ob dostavi, lahko kupljene izdelke prevzame druga polnoletna oseba, ki jo je Kupac navedel pri naročilu ali v opombi. Oseba, ki prevzema kupljeni izdelek in vse spremljajoče dokumente, pri predaji navede svoje ime in priimek, svojo povezanost s Kupcem, datum prejema in podpiše dokumentacijo za prevzem.

6. Zaščita osebnih podatkov uporabnikov spletnih strani in družbenih omrežij 

6.1. Osebni podatki Kupcev izdelkov in storitev ter uporabnikov spletnih strani www.cicinails.net ter uporabnikov družbenih omrežij (npr. Facebook, Instagram in druga), ki jih upravlja podjetje TiM Mediji, so zaščiteni in trajno shranjeni v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Zbrani osebni podatki bodo uporabljeni izključno za sklenitev in izpolnitev pogodbe ter zagotavljanje storitev.

6.2. Osebni podatki se lahko uporabijo tudi za obveščanje uporabnikov o ponudbah izdelkov in drugih podobnih marketinških ali promocijskih komunikacijah.

6.3. Vsi podatki o uporabnikih se strogo varujejo in so na voljo le pooblaščenim zaposlenim ter tistim, ki potrebujejo podatke za opravljanje dela.

6.4. Uporabnik lahko kadarkoli zahteva dopolnitev, spremembo ali izbris osebnih podatkov ter se upre obdelavi osebnih podatkov za namene obveščanja na naslovu: kajkavskirjecnik@gmail.com.

6.5. Uporabnik jamči, da so navedeni podatki točni, popolni in ažurni ter s uporabo spletnih strani in družbenih omrežij podjetja TiM Mediji potrjuje, da soglaša z uporabo svojih osebnih podatkov na način in za namene, kot je zgoraj navedeno.

7. Uporaba piškotkov (cookies) na spletnih straneh in družbenih omrežjih podjetja Cici Nails d.o.o.

7.1. Kajkavski.com lahko uporablja piškotke za zbiranje in obdelavo podatkov uporabnikov. Ti podatki se uporabljajo za zbiranje skupnih statističnih podatkov o uporabnikih, datumu in času njihovega dostopa do spletnih in družbenih strani.

V primeru, da podatki, zbrani s piškotki, predstavljajo osebne podatke uporabnika, se nanje uporabljajo vsa pravila, določena za varstvo osebnih podatkov kupcev in uporabnikov spletne strani www.kajkavski.com in družbenih omrežij.

Več o piškotkih najdete na strani Pravila zasebnosti.

8. Povezave na spletne strani ali družbena omrežja tretjih oseb

8.1. Spletne strani in družbena omrežja podjetja Cici Nails d.o.o. lahko vsebujejo povezave (t. i. povezave) do spletnih strani ali družbenih omrežij tretjih oseb.

8.2. Zaradi narave globalnega omrežja spletne trgovine www.cicinails.net zagotavlja zaščito osebnih podatkov v skladu z zgoraj navedenimi pravili le za spletne strani in družbena omrežja, ki jih upravlja, ne pa tudi za tretje osebe.

Več o povezavah najdete na strani Pravila zasebnosti.

Več o povezavah najdete na strani Pravila zasebnosti.

Več o povezavah najdete na strani Pravila zasebnosti.

9. Komunikacija

9.1. Vsa komunikacija, ki se nanaša na postopek naročila in sklenitev pogodbe o prodaji med Prodajalcem in Kupcem, poteka prek elektronske pošte in/ali telefonske številke, ki ju Kupac vnese med postopkom registracije.

9.2. Obvestila o mesečnih akcijah in reklamna elektronska sporočila, ki jih Prodajalec pošilja Kupcu, morajo biti jasno in nedvoumno označena kot reklamna sporočila. Pošiljatelj mora biti jasno viden. Prodajalec bo brezpogojno spoštoval željo Kupca ali Uporabnika, da ne prejema reklamnih sporočil in obvestil o mesečnih akcijah.

9.3. Ob registraciji se vsak Kupca ali Uporabnik samodejno prijavi na e-novice. Možno je preklicati prejemanje e-novic tako, da ob prejemu prve e-novice kliknete na povezavo – odjava od e-novic. Če obstaja težava pri odjavi, nas kontaktirajte na naslov cicinailswebshop@gmail.com.

10. Oprostitev od odgovornosti

10.1. Prodajalec s svojimi najboljšimi močmi zagotavlja skladnost in ažurnost podatkov, objavljenih na spletnih straneh. Kljub temu se lahko lastnosti izdelkov, njihovo stanje na zalogi in cena spremenijo tako hitro, da Prodajalec ne uspe pravočasno posodobiti podatkov na spletnih straneh. V tem primeru bo Prodajalec Kupca v najkrajšem možnem času obvestil o spremembah in mu omogočil preklic naročila, zamenjavo naročenega izdelka ali vračilo denarja.

10.2. Vse fotografije izdelkov na spletni strani www.cicinails.net so simbolične.

11. Pisni pritožbi Kupcev in spori

11.1. Ti Splošni pogoji so sestavljeni v skladu z Zakonom o zaščiti potrošnikov in drugimi predpisi Republike Hrvaške. Pisne pritožbe glede izdelkov ali storitev Prodajalca lahko Kupci vložijo neposredno v poslovnih prostorih na naslovu sedeža Prodajalca ali jih pošljejo na naslov Prodajalca, in sicer po pošti, faksu ali elektronski pošti, kot je navedeno v podatkih Prodajalca.

11.2. Prodajalec je dolžan nemudoma potrditi prejem pisne pritožbe Kupca, ga obvestiti, kako dolgo bo trajalo njen postopek, ter ga redno obveščati o poteku postopka, najkasneje v 15 (petnajstih) dneh od prejema pisne pritožbe nanjo odgovoriti.

11.3. Prodajalec in Kupec bosta morebitne spore skušala rešiti po vseh močeh, in če v tem ne uspeta, lahko Kupec vloži prijavo pri Sodišču časti Hrvaške gospodarske zbornice ali vloži predlog za mirenje pri pooblaščenih centrih za mirenje. Postopek pred sodiščem časti se izvaja v skladu s Pravilnikom o Sodišču časti pri Hrvaški gospodarski zbornici, pred centri za mirenje pa v skladu z Zakonom o mirenju in Pravilnikom o mirenju izbranega centra za mirenje. V primeru spora je pristojno sodišče na območju sedeža Prodajalca. Reševanje sporov prek spletne platforme ORS Z uredbijo Evropske komisije št. 524/2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov, ki se uporablja od 9. januarja 2016, je bila vzpostavljena Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov (ORS). Elektronska povezava (povezava) do Platforme za ORS – http://ec.europa.eu/odr

To povezavo lahko potrošniki uporabljajo za reševanje potrošniških sporov prek meja. Za potrošniške spore glede trgovcev iz Republike Hrvaške ta možnost ne obstaja, dokler postopek ne podpre ustrezna zakonodaja s strani pristojnih organov Republike Hrvaške.

12. AUTORSKO PRAVO

12.1. Vsebina na www.kajkavski.com, kot so izdelki, grafične vsebine, zaščitni znaki (logotipi), ikone, avdio in video posnetki, digitalni prenosi, programske opreme in podatki so last obrata TiM Mediji. Kot taki so zaščiteni z domačimi in mednarodnimi predpisi o zaščiti avtorskih in sorodnih pravic ter pravic industrijske lastnine. Njihova nepooblaščena uporaba predstavlja kršitev predpisov o zaščiti pravic intelektualne lastnine.

Pojasnilo: Kaj je avtorsko pravo in kako se pridobi, lahko preberete v ZAKONU O AVTORSKEM PRAVU.

AVTORSKO PRAVO (izvleček iz “Avtorskega registra”)

Avtorske in sorodne pravice se pridobijo avtomatično z ustvarjanjem avtorskega dela, brez potrebe po njihovi registraciji ali drugih formalnostih. Z ustvarjanjem dela avtor pridobi vse avtorske pravice na delu, ki ga je ustvaril.

Splošno pravilo je, da nosilec avtorskih pravic postane fizična oseba, ki je ustvarila avtorsko delo.

Moralne pravice avtorja vedno pripadajo avtorju, ki je ustvaril določeno avtorsko delo. Ta pravica vedno pripada avtorju in je ne more prenesti na tretje osebe. Moralne pravice avtorja trajajo neomejeno.

Imovinske pravice avtorja pa so pravice ekonomskega izkoriščanja avtorskega dela. Za razliko od moralnih pravic, ki se ne morejo prenesti, se imovinske pravice lahko prenesejo na tretje fizične ali pravne osebe. Imovinske pravice so omejenega trajanja in v večini držav trajajo za časa avtorjevega življenja ter sedemdeset let po njegovi smrti.

Izjava o zasebnosti je sestavni del Politike zasebnosti.